چه نهادي آنتن موبايل و اينترنت ورزشگاه را قطع كرد؟