افتخارآفرینی تیم تکواندوی بسیج دانشجویی خوزستان در مسابقات تکواندوی خواهران