بیانیه لوزان امکان فریبکاری را به طرف مقابل داده است