شرکت همسایگان عربی ایران در بازرسی از تاسیسات هسته‌ای!