مقانلو قهرمانی تکواندوی ایران را به رهبر انقلاب تقدیم کرد