همکاری آمریکا با روسیه و سوریه در هدف قرار دادن «ابوسیاف»