اولويت هاي دهگانه و راهبردي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ابلاغ شد