با EO 2 آشنا شوید؛ ماشینی که می تواند تغییر شکل بدهد