احکام متهمان حادثه تروریستی امیدیه به زودی صادر می‌شود