سرطان‌زا بودن نوشابه در موش‌های آزمایشگاهی/ دیابتی‌ها نوشابه رژیمی بنوشند