مذاکره برای ثبات قیمت خودرو/ تعویض قطعات سالم با معیوب در نمایندگی‌های خودروسازان