توضیحات هدایتی و عابدینی درباره مزایده چهارم سرخابی‌ها