استفاده از نمادهای غیر اسلامی،حمایت از اندیشه های باطل است