۲۴ درصد منابع آبی خراسان جنوبی دارای کیفیت مطلوب است