قرار است چه جام زهری اعمال کنید که دم از صلح امام حسن(ع) می‌زنید؟