اختلال بدریختی بدن عامل جراحی زیبایی مداوم/ جراحی‌های متعدد در کسانی که خودانگاره دارند