معاون نخست وزیر گرجستان با وزیر امورخارجه دیدار کرد