نشست بررسی فرقه و فرقه گرایی در تاریخ معاصر در تبریز برگزار شد