21 هزار هکتار از اراضی دولتی در کرمان تعیین تکلیف شد