مقانلو قهرمانی تکواندوی ایران را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد