ارتباط خوب و سازنده بین والدین و فرزندان عامل اصلی انتقال ارزش‌ها