اجازه بازرسی از مراکز نظامی در حیطه اختیارات وزارت خارجه نیست