هرگز حاضر به اجاره و يا مشارکت در خريد باشگاه پرسپوليس نيستم