ديدار مردمی رئیس کل دادگستری استان بوشهر برگزار شد