فیلمنامه «و حتی یک کلمه هم نگفت» را با قدرت کارگردانی می‌کنم