مجمع شرکت سرمايه‌گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيان بانک اقتصادنوين برگزار شد