قهرمانی تکواندوی ایران به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد