غیبت دو عضو شورا غیرموجه اعلام شد/جریمه شدن کسی که درختان فومن را قطع کرد