مادامیکه در خدمت منافع آمریکا باشید، محدودیتی برای اقدامات هولناک ندارید