استکبار در صدد تغییر سبک زندگی در جوامع اسلامی است