آسایشگاه کهریزک نمونه خوب یک دانشگاه طب سالمندی است