۲۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز ایران به مناطق مسکونی تبدیل شدند