بازدید نوبخت از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی