نمايندگان افغان به تفاهمنامه اطلاعاتي افغانستان و ...