پزشکان مجبور نیستند درمان‌های گران و آزمایش‌های غیرضروری را تجویز کنند