افشارزاده: اگر مربي استقلال، استقلالي هم نباشد،ايرادي ندارد