خود نگهدار شدن پنج درصد از سیم های برق اصفهان برای جلوگیری از سرقت