رییس جمهوری قانون مربوط به تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی را ابلاغ کرد