ژکان:«و حتی یک کلمه هم نگفت» در انتظار نظر نهایی فارابی است