تبریک وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک به مناسبت قهرمانی تکواندو