بيش از يک هزار واحد مسکن مهر آبادان در مرحله نازک کاري