دو جشنواره محلی در دانشگاه زابل به کار خود پایان داد