بهره برداری از اولین شهرک صنعتی غیر دولتی در استان قم