انتشار کتابی با هدف مقابله با تخریب اسلام و مسلمانان در آمریکا