مشکل واسطه گری بانک ها به دلیل سیاست های دستوری و سرکوب مالی