قدردانی از مدیرعامل بانک تجارت در همایش مدیران جهادی