حسین فرکی: مربیان جوان از تجربیات پیشکسوتان بهره ببرند