۳۷۴ میلیون ریال برای بهسازی خانه های مددجویان شهرکرد هزینه شد