افزایش 40درصدی اعزام زائران کرمانشاهی به مناطق عملیاتی غرب در سال 93