نظرات ضد و نقیض نمایندگان درباره دیپلماسی پارلمانی با آمریکا